ภาษาอื่นๆ -->

จบแล้วทำงานอะไร

ทำงานในประเทศไทย

เนื่องจากพนักงานผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญการบริบาลนั้นเป็นที่ต้องการอย่างสูงในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีงานรองรับตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ผู้ที่จบจากโรงเรียนเอเชียบริบาล (A.E.C. School) สามารถทำงานใน

 • ทำงานในโรงพยาบาล
 • ทำงานในคลินิกต่างๆ
 • ทำงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก
 • เป็นครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล
โดยจะได้รับรายได้โดยเฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานและความขยันในการเข้าเวรหรือโอที)

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อสายพยาบาลทั้งผู้ช่วยพยาบาล (P.N.) และพยาบาลวิชาชีพนั้นก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยบริบาลขั้นพื้นฐาน ( Basic ) ได้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทางด้านพยาบาล ก่อนที่จะไปเรียนหลักสูตรต่อยอดอื่นๆ

ทำงานต่างประเทศ
Au Pair

มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ และ พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หน้าที่ของ ออแพร์ คือการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำเด็ก ดูแลเก็บของที่เด็กๆ เล่น การส่งเด็กไปโรงเรียน ดูแลเรื่องเสื้อผ้า อาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก ๆ ที่คุณดูแล เป็นต้น สามารถเข้าร่วมโครงการได้หลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เดนมาร์ก เบลเยี่ยม

  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
  1. รายได้ระหว่างร่วมโครงการจากครอบครัวอุปถัมภ์
  2. วันหยุดพักผ่อนแบบมีรายได้ 2 สัปดาห์ต่อปี
  3. จำกัดเวลาการทำงาน นอกเหนือจากเวลาทำงานเป็นโอที
  4. ท่องเที่ยวในประเทศที่ไปร่วมโครงการและประเทศใกล้เคียง
  5. พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ และมีห้องส่วนตัว
  ข้อมูลจาก: aupairthailand (www.aupairthailand.com/aupair/)

ทำงานต่างประเทศ
นักไคโกะ (Kaigo)

ไคโกะ มาจากภาษาญี่ปุ่น (介護) หมายถึง การบริบาลผู้สูงอายุแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่การพักอาศัยในที่สะอาดและสงบ การโภชนาการผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและโรค และทางด้านจิตใจ เช่น กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในผู้สูงอายุ การพบปะพูดคุย ชอปปิ้ง ลีลาศและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เป็นต้น

ผู้ที่ทำอาชีพนี้จะเรียกว่า “นักไคโกะ” หรือนักบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังขาดแคลนเป็นอย่างมากในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ที่มีจำนวนประชากรสูงวัยมากถึง 20% ของประชากรในประเทศ แต่มีบุคคลากรที่ทำงานสายงานด้านการบริบาลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ จึงทำให้ญี่ปุ่นต้องการบุคลากรจากประเทศอื่นๆ เข้ามาเป็นกำลังเสริม

ผู้บริบาลที่จบหลักสูตรการบริบาลขั้นสูง (Advanced-Kaigo) เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานไคโกะแล้วสามารถได้รับโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น โดยได้รับรายได้เฉลี่ย 70,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สังกัด อัตราค่าครองชีพ ภาษาและความขยัน)